Provozní řád a smluvní podmínky

 

Předmět, doba nájmu a status nájemce a pronajímatele

 

Předmět pronájmu se pronajímá výhradně pro soukromé akce, např. oslavy narozenin a že na akce nemá přístup široká veřejnost.

Předmětem nájmu je místnost v přízemí o velikosti cca. 90m2 (společenská místnost tvaru L, WC + kuchyňka). Pronájem je sjednáván na předem zarezervovanou dobu, ev. dobu pro úklid a předání prostorů. Před skončení nájmu je nájemce povinen uvést prostory do původního stavu, tj. Umýt podlahu, veškerý nábytek dát na původní místa, umýt nádobí, vyklidit odpadkové koše apod. Nájemce je povinen vrátit klíč od vchodových dveří.

Pronajímatel není pořadatelem jakýchkoliv akcí, pořádaných v jeho prostorách, provozovatelem akce se naopak stává nájemce. Nájemce bude respektovat všechny potřebné zákony, které upravují pořádání akcí a dalších zákonů např. vyhlášky o nočním klidu. Nájemce proto zodpovídá za případné sankce za porušení příslušných norem a zákonů.

 

Kauce, platební podmínky, škody

 

Nájemné je splatné při rezervaci termínu. Vratná kauce je splatná při předání klíče od vstupních dveří. Kauci pronajímatel může použít na úhradu vzniklých škod např. poničeného nábytku, rozbitého nádobí, chybějících věcí apod. a to podle veškerých odhadnutých nákladů na uvedení do původního stavu. V případě, že by vzniklé škody byly vyšší než kauce je pronajímatel oprávněn požadovat úhradu v prokazatelné výši škody od nájemce a to i v případě, že škody vznikly zaviněním třetích osob v době užívání prostor nájemcem.

 

Nájemce si je vědom, že případné úrazy během užívání nájmu jím i třetími osobami je plně v kompetenci nájemce. Pronajímatel nezodpovídá žádným způsobem za případné újmy na zdraví či majetku osob, které v době pronájmu prostory užívají. Je-li prostor předán nájemcem v původním stavu, beze škod a uklizený, obdrží nájemce kauci ihned zpět oproti předání klíče.

 

Havárie, naléhavé stavy apod.

 

V případě požáru a jiném nebezpečí, které ohrožuje zdraví, život a majetek nájemce ihned ohlásí na příslušných tísňových linkách viz. níže a také ihned oznámí na čísla pronajímatele: 603869293 nebo 736603123 případně 603377036.

 

  • 112 jednotné evropské číslo tísňového volání,
  • 150 Hasičský záchranný sbor ČR,
  • 155 zdravotnická záchranná služba,
  • 158 Policie ČR,
  • 156 obecní (městská) policie.

Struktura volání:

  1. Přesná adresa: Město, Ulice, číslo popisné.
  2. Co se na místě děje, informace o postiženém / postižených.
  3. Informace o volajícím.
  4. Asistovaná první pomoc. Instrukce pro volajícího, co dělat do příjezdu.

 

Jiné poruchy a problémy se oznamují také na čísla pronajímatele: 603869293 nebo 736603123.

V případě požáru se hydrant s hadicí a hasicí přístroj nachází v kuchyňce.

Kouření v prostorách je výhradně na zodpovědnosti nájemce.

 

Nájemce ručí za dodržování zákonem stanovených limitů hluku a je si vědom, že při porušení veškeré sankce ze strany státních a jiných veřejných orgánů jdou na vrub nájemce jako pořadatele akce, případně na konkrétní osoby, které za porušení zákona odpovídají.

 

Pronajímatel doporučuje a nájemce bere toto doporučení na vědomí, že při oslavách je vhodné otevírat okna a dveře jen na krátkou dobu např. pro větrání a při této době je potřeba ztlumit hudbu a hluk. Noční klid upravuje vyhláška a je stanoven na dobu mezi 22h-6h raní. Během dne max. 40 decibelů a to jak v objektu, tak před objektem, nebo v okolních objektech.

 

Nájemce se zavazuje dodržovat veřejný pořádek i před objektem, nevynášet jakékoliv vybavení a sklo z objektu a nezdržovat se před objektem, pokud to není naprosto nutné.

 

Autorské zákony

Pronajímatel není pořadatelem akcí, tím je nájemce. Nájemce jako pořadatel akce zodpovídá za dodržování autorských zákonů např. úhradu poplatků za zpřístupnění hudby, TV apod.

Závěrečná ustanovení

 

Nájemce potvrzuje, že byl seznámen s tímto provozním řádem a prohlašuje, že jej bude dodržovat on i třetí osoby, které s ním budou prostory v době pronájmu užívat a že za dodržování odpovídá nájemce.

 

Při podpisu protokolu je předán nájemci 1 ks klíče od vchodových dveří a. kód od zabezpečovacího systému. Za ztrátu klíče je požadován poplatek ve výši 100,- Kč.

 

 

Verze 2, Brno 2014

 

 

Nájemce (potvrzuje, že souhlasí s provozním řádem)

 

Termín pronájmu:

 

Uhrazená kauce:

 

Uhrazen pronájem:

 

Jméno:

 

Adresa:

 

OP:

 

Telefon:

 

E-mail:

 

Pronajímatel:

 

Alias profi s.r.o.

Korespondenční adresa: Potocká   7,  Brno - Kohoutovice,  623  00

 

comments